top of page
ค้นหา

สิ่งที่ต้องทำเมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน หรือที่โรงพยาบาล ขั้นตอนแรกควรทำอย่างไร

อัปเดตเมื่อ 4 ก.พ. 2564

การเตรียมตัว หรือ การวางแผนการจัดงานศพล่วงหน้า เป็นสิ่งที่สมควรพิจารณาไว้ก่อน อย่าได้คิดว่าเป็นการแช่ง หรือเป็นเรื่องไม่ดี เพราะถือเป็นการไม่ประมาท เกิดปัญญา และสามารถพิจารณาธรรมได้

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต ขั้นตอนการแจ้งตาย(ในกรุงเทพ)

การเสียชีวิตเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นในทุกครอบครัว และเวลาที่เกิดเหตุการเหล่านี้ ญาติมักจะทำตัวไม่ถูก และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร


เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต้องทำอย่างไร

  • หากญาติเสียชีวิตในโรงพยาบาล หลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิต แพทย์จะออกหนังสือรับรองการตาย (ใบ ท.ร.4/1) ให้แก่ญาติ เพื่อให้ญาตินำไปรวมกับเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งตาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี) สำหรับนำไปยื่นให้กับนายทะเบียน ณ สำหนักงานเขตภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเสียชีวิต เพื่อออกใบมรณบัตร


เมื่อมีคนเสียชีวิตในบ้าน ต้องทำอย่างไรบ้าง

  • ถ้ามีคนเสียชีวิตในบ้าน ผู้แจ้งตายจะเป็นใครก็ได้ เช่น อาจเป็นเจ้าบ้าน หรือ ผู้พบศพ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เสียชีวิต หรือพบศพ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งตาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี) สำหรับนำไปยื่นให้กับนายทะเบียน ณ สำหนักงานเขต

สำหรับกรณีการตายผิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้าน เช่น ถูกฆ่าตาย ตกจากที่สูง อุบัติเหตุ งูกัด จะต้องมีหลักฐานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนยื่นต่อนายทะเบียน (ดังนั้นจะต้องแจ้งตำรวจ และแพทย์ให้มาที่เกิดเหตุ)


การชันสูตรเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148-156 ซึ่งกล่าวรวมถึงการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และถูกฆาตกรรม ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้


การตายผิดธรรมชาติ มี 2 ประเภทใหญ่ๆด้วยคือ

1. การตายผิดธรรมชาติชนิดทั่วไป

- ฆ่าตัวตาย

- ถูกผู้อื่นทำให้ตาย (เว้นแต่การตายโดยการถูกประหารชีวิต)

- ถูกสัตว์ทำร้ายตาย

- ตายโดยอุบัติเหตุ

- ตายโดยยังไม่ปรากฏเหตุ

2. การตายผิดธรรมชาติชนิดพิเศษ

- ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

- ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

ผู้มีหน้าที่ต้องชันสูตร จะประกอบด้วยผู้มีหน้าที่แตกต่างกัน แล้วแต่ว่าจะเป็นการตายผิดธรรมชาติชนิดทั่วไป หรือตายผิดธรรมชาติชนิดพิเศษ

  • การตายผิดธรรมชาติชนิดทั่วไป ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ จะประกอบด้วย 2 ฝ่ายดังนี้

1. ฝ่ายพนักงานสอบสวนคือตำรวจ (แห่งท้องที่ที่ศพอยู่หรือพบศพ)

- แจ้งให้แพทย์ได้ทราบ

- หน้าที่แจ้งให้ทายาทของผู้ตายอย่างน้อย 1 คนให้ทราบเท่าที่จะทำได้

2. ฝ่ายแพทย์ เป็นผู้ที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน (ตำรวจ)

  • การตายผิดธรรมชาติชนิดพิเศษ (วิสามัญฆาตกรรม) ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ จะประกอบด้วยกัน 4 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพอยู่

- หน้าที่ต้องแจ้ง

- แจ้งให้แพทย์ทราบ

- แจ้งให้ทายาทของผู้ตายอย่างน้อย 1 คนให้ทราบเท่าที่จะทำได้

- แจ้งแก่พนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่และ พนักงานฝ่ายปกครองตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ปลัดอำเภอ หรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่

- ทำสำนวนชันสูตรพลิกศพส่งไปยังพนักงานอัยการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบเรื่อง ถ้า มีความจำเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึก เหตุผลและความจำเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสำนวนชันสูตรพลิกศพ

2. ฝ่ายแพทย์ จะต้องเป็นแพทย์เช่นเดียวกับกรณีการตายผิดธรรมชาติทั่วไป

3. ฝ่ายพนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่

4. พนักงานฝ่ายปกครองตำแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่


คำถามที่พบบ่อย
ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page