top of page

ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา
แพ็กเกจ พิธีลอยอังคาร กรุงเทพ

ฟิวเนอรัล แพลน บริการแพ็กเกจลอยอังคาร โดยจัดเตรียมอุปกรณ์แบบมาตรฐานในพิธีลอยอังคารให้ครบชุด และมีเจ้าหน้าที่เรือเป็นผู้ช่วยนำพิธี พร้อมนิมนต์พระสงฆ์จากวัดระฆัง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าภาพ และอุทิศกุศลให้กับผู้วายชนม์

บริการแพ็กเกจ ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา - Services

แพ็กเกจลอยอังคารนี้ จะประกอบพิธีลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดอรุณ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์  โดยเจ้าภาพเพียงนำ อัฐิและอังคาร(ที่ใส่ลุ้งดินนำมาจากวัด), ภาพถ่ายผู้วายชนม์ และ เตรียมปัจจัยใส่ซองสำหรับถวายพระสงฆ์บนเรือ 1 รูป

ฟิวเนอรัล แพลน ใช้บริการเรือเช่าจากบริษัทเรือสุภัทรา ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือที่ดี่ที่สุดในปัจจุบัน มีมาตรฐานในการให้บริการ สะอาด ปลอดภัย ทำให้ท่านคลายความกังวลใจในการเดินทาง ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และให้ความเป็นส่วนตัว โดยสามารถขึ้นเรือที่ท่ามหาราชซึ่งเป็น community mall และมีอาคารจอดรถ รวมถึงมีร้านอาหารชั้นนำตั้งอยู่ในพื้นที่ ใจกลางกรุงเทพ 
ตัวอย่าง ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา

อัตราค่าบริการ แพ็กเกจลอยอังคาร กรุงเทพ @ท่ามหาราช - วัดอรุณ

ในการจองเรือ รบกวนเจ้าภาพ แอดไลน์ เพื่อแจ้ง วัน-เวลา และประเภทเรือที่ต้องการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการคอนเฟิร์มเรือกลับไป สอบถามรายละเอียด จองเรือลอยอังคาร หรือ ติดต่อ ฟิวเนอรัล แพลน ได้ที่ โทร : 06-4289-6394 หรือ Line id : @funeralplans

 

หมายเหตุ

 • การจองเรือจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ เจ้าภาพได้แจ้งรายละเอียด และชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าเต็มจำนวน

 • การจองเรือรบกวนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อเตรียมอุปกรณ์และนิมนต์พระสงฆ์

34.jpg

เรือ วอเตอร์ ลีมูซีน (Water Limousine)
ราคา 5,200 บาท 

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 12 ท่าน

 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี

 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)

 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร

 • ระยะเวลา 60 นาที

 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

37.jpg
39.jpg

เรือ ศาลาไทย (Sala Thai) 
ราคา 7,800 บาท

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 15 ท่าน

 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี

 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)

 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร

 • ระยะเวลา 60 นาที

 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

40.jpg
42.jpg

เรือ สุภาพรรณ (Supapan)
ราคา 7,500 บาท

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 20 ท่าน

 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี

 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)

 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร

 • ระยะเวลา 60 นาที

 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

43.jpg
ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ เรือสุภัทรา 7.jpg

เรือ สุภัทรา-7 (Supatra 7)
ราคา 8,800 บาท

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 20 ท่าน

 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี

 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)

 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร

 • ระยะเวลา 60 นาที

 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ เรือสุภัทรา 7.jpg
ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ เรือสุภัทรา.jpg

เรือ สุภัทรา (Supatra)
ราคา 9,800 บาท

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 32 ท่าน

 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี

 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)

 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร

 • ระยะเวลา 60 นาที

 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

ลอยอังคาร แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ เรือสุภัทรา.jpg
46.jpg

เรือ แกรนด์ สุภัทรา (Grand Supatra)
ราคา 10,900 บาท

 • สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 40 ท่าน

 • นิมนต์พระสงฆ์ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินพิธี

 • ประกันภัยการเดินทาง (บ.เรือสุภัทรา เป็นผู้ดำเนินการ)

 • อุปกรณ์ในพิธีลอยอังคาร

 • ระยะเวลา 60 นาที

 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)

48.jpg

​ข้อกำหนด และ รายละเอียด บริการเรือลอยอังคาร โดย บ.เรือสุภัทรา

บริษัท เรือสุภัทรา ไม่มีนโยบายในการคืนเงินที่ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้ว ทุกกรณี

 1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการยกเลิกการจองเรือ แต่อนุญาตให้เลื่อนวันล่องเรือใหม่ได้ ภายในระยเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันล่องเรือครั้งแรก ยกเว้น วันลอยกระทง วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่ โดยต้องแจ้งเลื่อนวันล่องเรืออย่างน้อย 24 ชม. ก่อนวันล่องเรือวันแรก
 2. กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถล่องเรือได้ เช่น ฝนตกหนัก ระดับน้ำในแม่น้ำผันผวน หรือการปิดแม่น้ำโดยคำสั่งของรัฐ เป็นต้น สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันล่องเรือครั้งแรก ยกเว้น วันลอยกระทง วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่

 3. กรณีเลื่อนวันล่องเรือทุกกรณี หากมีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากการเช่าเรือเกิดขึ้นจากวันล่องเรือวันแรก อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเรือ และ/หรืออื่นๆ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเงินที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้ว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 4. แพ็กเกจลอยอังคาร ครอบคลุมผู้ช่วยดำเนินพิธี​​ และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีลอยอังคาร

  • เครื่องไหว้แม่ย่านาง: พวงมาลัย 1 พวง / ธูป 7 ดอก เทียน 1 เล่ม / เชือก 1 เส้น / พาน 1 ใบ

  • เครื่องบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร: กระทงดอกไม้ 7 สี 1 กระทง / ธูป 7 ดอก เทียน 1 เล่ม / พานโตก 1 ใบ

  • เครื่องไหว้อังคารบนเรือ: พวงมาลัย 1 พวง / ดอกมะลิ กลีบกุหลาบหรือดอกไม้อื่นๆ / ดอกกุหลาบเท่าจำนวนผู้ร่วมพิธี / น้ำอบไทย 1 ขวด / ธูปเทียนเครื่องทองน้อย 1 ชุด หรือ ธูป 1 ดอก เทียน 1 เล่ม พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน 1 ชุด / สายสิญจน์ 1 ม้วน / พานโตก 1 ใบ / พานก้นลึก 1 ใบ / พานก้นตื้น 1 ใบ.

Youtube FHD (4).jpg

การเดินทางไปท่ามหาราชเพื่อลง เรือลอยอังคาร

การเดินทาง : สามารถเดินทางได้ทั้งเรือ, รถยนต์, รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถเมล์ ดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา ธงเขียว ส้ม แดง เหลือง มาลงท่าพรานนก/วังหลัง (N10) แล้วนั่งเรือข้ามฟากจากท่าวังหลัง มา ท่าวัดมหาธาตุ หรือเรือด่วนเจ้าพระยา ธงเขียว หรือส้ม ลงที่ท่าช้าง (N9) และเดินมาท่ามหาราช หรือนั่ง Chao Praya Tourist Boat (CTB) ธงฟ้า มาลงท่ามหาราช

รถส่วนตัว จากถนนราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายตรงมาเข้าท้องสนามหลวงก่อนขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน ผ่านพระบรมมหาราชวัง และเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาราช ท่ามหาราชจะอยู่ทางซ้ายมือ และก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยค่ะ เพราะที่มีมีอาคารจอดรถอยู่ภายในโครงการเลย

รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีตากสิน (S6) ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือสาทร (ธงแดง เหลือง เขียว ส้ม) ลงท่าพรานนก/วังหลัง (N10) หรือ ท่าช้าง (N9) และ เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา (CTB) มาลงท่ามหาราช

รถโดยสารประจำทาง ลงหน้าท่ามหาราช สาย 32, 53, 91, 124, 203, 201, ปอ.32, ปอ.524

คำถามที่พบได้บ่อย เรื่อง พิธีลอยอังคาร

ลอยอังคาร เพื่ออะไร - จำเป็นต้องนำอัฐิและอังคารไปประกอบ พิธีลอยอังคาร?

พิธีลอยอังคาร ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ญาติจะแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้ล่วงลับอัน เชื่อว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี แต่การที่ญาติจะตัดสินใจนำอัฐิไปลอยอังคาร (ใส่ลุ้ง) หรือเก็บอัฐิไว้บูชา (ใส่โกฐ หรือ เบญจรงค์) ไม่ว่าจะนำมาไว้ที่บ้าน หรือ ไว้ในกำแพง หรือสถูปที่วัดนั้น ย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ่งก็สามารถกระทำตามความต้องการได้ทั้งหมด ไม่มีผิดหรือถูก โดยทางฟิวเนอรัล แพลน ขอแสดงความเห็นส่วนตัวไว้ดังนี้

การนำอัฐิไว้ที่บ้าน เพื่อเป็นการไหว้ หรือ ทำความเคารพบรรพบุรุษ ควรทำก็ต่อเมื่อมีลูกหลาน ญาติพี่น้องคอยดูแล คอยกราบไหว้ เพราะหากนำมาไว้ที่บ้านและไม่มีคนคอยดูแลสืบไป ย่อมไม่เกิดประโยชน์ อาจเกิดความกลัว ความกังวลในรุ่นถัดๆไป

การนำอัฐิไว้ที่วัด เชื่อว่าวิญญาณผู้ล่วงลับจะได้ให้ฟังธรรม มีโอกาสได้รับบุญเพราะอยู่ในวัด และญาติพี่น้องสามารถมาพบกันที่วัดตามโอกาสสำคัญต่างๆได้สะดวกกว่านำไปไว้ที่บ้านของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งหากนำมาไว้ที่วัด แต่ญาติพี่น้องไม่มีการมาไหว้ มาทำบุญ การปล่อยทิ้งไว้ที่วัดตามกำแพง หรือ สถูปต่างๆ ก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

การนำอังคารและอัฐิไปลอย เป็นขนบธรรมเนียม เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นตามความเชื่อในพิธีทางศาสนาฮินดู โดยเชื่อว่าผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อน อยาก์ให้ผู้ตายแม้เกิดในที่ใดๆ ก็ให้อยู่เป็นสุขเหมือนน้ำที่มีแต่ความชุ่มเย็น และนอกจากนี้หากทางครอบครัวกังวลกับการดูแลอัฐิ เมื่อต้องนำมาไว้ที่บ้าน หรือ ไว้ที่วัด(ในระยะหลังๆมานี้ ทางวัดหลายๆแห่งก็เริ่มจะเกิดปัญหาไม่มีที่เก็บ) ดังนั้นหากทางบ้านไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่ที่ดี การตัดสินใจนำอัฐิไปลอยอังคาร ก็อาจจะเป็นตัวเลือกในทางปฏิบัติที่เหมาะสม

Wat_Arun_Ratchawararam

CR: Picture from Wiki

Honoring Your Loved One: Creative Ideas for Scattering Ashes

Saying goodbye to a loved one is a difficult and emotional process. However, scattering their ashes can be a meaningful way to honor their life and provide closure for family and friends. There are many creative and unique ways to scatter ashes, from scattering them at river or sea to incorporating them into a piece of jewelry. We'll explore some ideas for scattering ashes that may help you find the perfect way to say goodbye to your loved one.

One of the most common ways to scatter ashes is in a location that held special meaning to your loved one. This could be a favorite park, beach, or even their childhood home. You can scatter the ashes in a specific spot or spread them over a larger area. Just be sure to check with local laws and regulations before scattering ashes in a public place. You may need to obtain a permit or follow specific guidelines.

We arrange the service in Chaophraya river at area of  Wat Arun

Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan (Thai: วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร pronunciation (help·info) ) or Wat Arun (Thai pronunciation: [wát ʔarun], "Temple of Dawn") is a Buddhist temple (wat) in the Bangkok Yai district of BangkokThailand. It is situated on Thonburi on the west bank of the Chao Phraya River. The temple derives its name from the Hindu god Aruṇa,[1] often personified as the radiations of the rising sun. Wat Arun is among the best known of Thailand's landmarks.[2] Although the temple has existed since at least the 17th century, its distinctive prang (spire) was built in the early 19th century during the reigns of Rama II and Rama III.

 

Wat Arun, locally known as Wat Chaeng, is a landmark temple on the west (Thonburi) bank of the Chao Phraya river. It’s easily one of the most stunning temples in Bangkok, not only because of its riverside location but also because the design is very different from the other temples you can visit in the Thai capital. Wat Arun (nicknamed the 'Temple of Dawn') is partly made up of colourfully decorated spires and stands majestically over the water.

Wat Arun is almost directly opposite Wat Pho, so it’s very easy to get to. From Saphan Taksin boat pier you can take a riverboat that stops at Pier 8. From here, a small shuttle boat takes you from one side of the river to the other.

bottom of page