การเขียนประวัติและคำไว้อาลัย ในขั้นตอนงานฌาปนกิจ

คำถามที่พบบ่อย

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

Funeral Plans

ร่วมวางแผน และรับจัดงานศพอย่างมืออาชีพ

line : @funeralservice | โทร 06-4289-6394

ผู้ให้บริการ

ประกันชีวิต

สำนักกฎหมาย

ชุดสังฆทาน เครื่องไทยธรรม ไตรจีวร

 • Facebook
 • YouTube
 • Pinterest

© 2019 by Funeral Plans

ค้นหา

การเขียนประวัติ คำไว้อาลัย กำหนดการงานสวดพระอภิธรรม และขั้นตอนงานฌาปนกิจ

อัพเดตเมื่อ: 3 วันที่แล้ว

โดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


ตัวอย่าง การเขียนประวัติ และคำไว้อาลัย


เรียน.............................................................ประธานพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)..............................

ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย กระผม (นาย, นาง, นางสาว,ยศ)

พิธีกร....................ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบ

โดยสังเขป ดังนี้


(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................เป็นบุตรของ.............................................

และนาง........................................เกิดเมื่อวันที่...................เดือน...........................พ.ศ. ............ บ้านเลขที่.................ตำบล...........................อำเภอ...........................จังหวัด..............................

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม............................คน

๑. .........................................................

๒. .........................................................


(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................สำเร็จการศึกษา.........................................

จากโรงเรียน..................................................................เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานเป็น

...................................................................................................................................................

(นาย, นาง, ยศ)..............................................ได้สมรสกับ....................................................

(ซึ่งเป็นบุตร, บุตรี) ของ..................................................................มีบุตร..................คน คือ

๑. ..............................................................

๒. .............................................................

ตำแหน่งสุดท้าย....................................................................................................................

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี)................................................................................................


ตามประวัติการปฏิบัติงาน (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................................เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิ่ง มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในความรับผิดชอบ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์


ในด้านศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา อยู่เนืองนิตย์


ในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวอย่างดียิ่ง เป็นคู่ชีวิตที่ดีของ (สามี, ภรรยา) ให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลา ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นครอบครัว ที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีอัธยาศัยร่าเริง สนุกสนาน และมองโลกในแง่ดี


(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)..............................ได้ล้มป่วยลงด้วยโรค......................................

และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล......................................................และถึงแก่กรรมด้วย

อาการอันสงบ เมื่อวันที่...................เดือน............................พ.ศ. .................เวลา.................นาฬิกา

รวมสิริอายุได้.................ปี


การจากไปของ (นาย, นาง, นางสาว,ยศ)............................................ในครั้งนี้ สร้างความ เศร้าโศกเสียใจแก่ (สามี, ภรรยา) บุตร - ธิดา และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง และมิใช่แต่เป็นความสูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว (สกุล).......................................เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสีย ทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศชาติอีกด้วย


ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน ที่ใดมีเกิดที่นั่นต้องมีตาย ชีวิตของ สัตว์ทั้งหลาย ถูกความเกิด ความเจ็บ ความแก่เบียดเบียน ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ครั้งถึงกาล กำหนดแล้ว ก็ย่อมจะต้องแตกทำลายไป พระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่ ความดีเป็นนิตย์ เพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบัน และเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าในสัมปรายภพ


ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่ (นาย, นาง, นางสาว,ยศ)........ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมา ตลอดถึงบุญกุศลที่ (สามี, ภรรยา) บุตร ธิดา และญาติมิตร ได้ร่วม จิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งให้ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ).............................ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุข ในทิพยวิมานสุคติสถาน ในสัมปรายภพด้วยเทอญ.


ในวาระสุดท้ายนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านได้ร่วมจิตอธิษฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศล ส่งดวงวิญญาณของ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................ให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยการยืนไว้อาลัยประมาณ ๑ นาที ด้วยความพร้อมเพรียงกัน. ขอเรียนเชิญครับ


บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรของพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ).................ในวันนี้ กระผมขอเรียนเชิญ (ประธานพิธี)..............................................ได้กรุณาทอดผ้าบังสุกุล และเป็นประธานในการประกอบพิธีจุดเพลิงพระราชทาน เป็นลำดับไป ขอเรียนเชิญครับ


ตัวอย่าง กำหนดสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ

ชื่อผู้วายชนม์ ...............................

สถานที่ ณ ...............................

วันที่ ...............................

เวลา ............................... น. ประชุมเพลิง


กำหนดการ

ตังศพบำเพ็ญกุศล ณ ...............................

วันที่ ...............................

เวลา ............................... น. รดน้ำศพ

เวลา ............................... น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม


วันที่ ...............................

เวลา ............................... น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม


วันที่ ...............................

เวลา ............................... น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม


วันที่ ...............................

เวลา ............................... น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ............................... น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ............................... น. สวดมาติกา บังสุกุล

เวลา ............................... น. ประชุมเพลิง


จึงขอกราบเรียน-เรียนเชิญท่านมาด้วยความเคารพ

รายนามเจ้าภาพ...............................

(ขออภัยหากเจ้าภาพมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)



ขั้นตอนงานฌาปนกิจ

๑. การเตรียมการประกอบพิธีกรรมงานศพ

ให้ที่เจ้าภาพ ญาติ และคณะกรรมการด้านวัฒนธรรมหมู่บ้านที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมงานศพ ดังนี้

 • แจ้งข่าวการเสียชีวิตให้ผู้นำหมู่บ้าน, มัคนายก หรือพิธีกรในหมู่บ้านได้รับทราบ

 • จัดเตรียมสถานที่ที่ตั้งโลงศพให้ตั้งตามความเหมาะสมของสถานที่ โดยหันศีรษะเข้าหาโต๊ะหมู่บูชา

 • จัดโต๊ะหมู่บูชา ไว้ทางด้านขวาของพระสงฆ์โดยตั้งไว้สูงกว่าอาสน์สงฆ์พอสมควร และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก (ยกเว้นมีข้อจำกัดทางด้านสถานที่) ส่วนประกอบที่สำคัญในการจัดโต๊ะหมู่บูชาได้แก่ พระพุทธรูป ๑ องค์ , กระถางธูปพร้อมธูป ๓ ดอก , เชิงเทียน/เทียน , แจกัน พร้อมดอกไม้

 • เทียนชนวน พร้อมไม้ขีดไฟ พานดอกไม้สำหรับบูชาพระรัตนตรัยใช้ดอกไม้สด ๑ ชุด พานดอกไม้สำหรับขอสมาทานศีลจากพระสงฆ์ (ขันขอศีล) ๑ ชุด

 • ด้ายสำหรับโยงจากศพมาต่อผ้าภูษา 1 เส้น, เพื่อพระสงฆ์พิจารณาบังสุกุล, พานทอดภูษาโยง ๔ ที่, พัด ๔ ด้าม, ภูษาโยง ๑ เส้น, ผ้าบังสุกุล ๔ ผืน พานสำหรับใส่ซองปัจจัยถวายพระพุทธและพระสงฆ์

 • นิมนต์พระสงฆ์ที่จะมาประกอบพิธีกรรมทั้งสวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจ (ถ้ามีเทศน์ต้องระบุด้วยว่าเทศน์คืนไหน เรื่องอะไร)


๒. การเตรียมการสวดพระอภิธรรม ดังนี้

ก่อนที่พระสงฆ์จะมาถึงบริเวณงาน “พิธีกรหรือมัคนายก” ต้องปฏิบัติดังนี้

๒.๑ สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม เช่น ส่วนประกอบในการบูชาพระรัตนตรัยได้แก่ เทียนชนวน, พัด, ภูษาโยง เป็นต้น

๒.๒ เป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าภาพ คณะกรรมการด้านวัฒนธรรมหมู่บ้าน

๒.๓ ในระหว่างที่ประกอบพิธีกรรมอยู่นั้น ห้ามบริการน้ำดื่ม หรือของว่าง เพราะจะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ

๒.๔ กรณีไม่มีการแสดงพระธรรมเทศนา เมื่อพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มานั่งบนอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพหรือตัวแทนประเคนน้ำดื่ม

- พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

- ประเคนพานดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย และพานดอกไม้เพื่อขอสมาทานศีลจากพระสงฆ์

- พิธีกร หรือมัคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาเบญจศีล

- พระสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ๑ จบ

- จัดพานสำหรับรองรับผ้าภูษาโยง ๔ พาน

- พิธีกรเชิญแขก ๔ คน ทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยง

- พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

- จัดเก็บผ้าภูษาโยง และจัดเตรียมพาน สำหรับถวายปัจจัย

- พิธีกรเชิญเจ้าภาพ และตัวแทนเจ้าภาพ ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ

- เจ้าภาพ หรือตัวแทนกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

- พิธีกร หรือมัคนายกนำกราบพระ เป็นเสร็จพิธี

๒.๕ กรณีมีพระธรรมเทศนา ให้ดำเนินการดังนี้

- พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

- ประเคนพานดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย และพานดอกไม้เพื่อขอสมาทานศีลจากพระสงฆ์

- พิธีกร หรือมัคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาเบญจศีล

- พระสงฆ์ให้ศีล

- พิธีกรอาราธนาธรรม

- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา

- เจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์

- พระสงฆ์อนุโมทนา

- พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ๑ จบ

- จัดพานสำหรับรองรับผ้าภูษาโยง ๔ พาน

- พิธีกรเชิญแขก ๔ คน ทอดผ้าบังสุกุลบนผ้าภูษาโยง

- พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

- จัดเก็บผ้าภูษาโยง และจัดเตรียมพาน สำหรับถวายปัจจัย

- พิธีกรเชิญเจ้าภาพ และตัวแทนเจ้าภาพ ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ

- เจ้าภาพ หรือตัวแทนกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

- พิธีกร หรือมัคนายกนำกราบพระ เป็นเสร็จพิธี

ขั้นตอน การถวายเครื่องไทยธรรมเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้ที่ตายในวันฌาปนกิจปฏิบัติ ดังนี้

เวลาประมาณ 07.30 น. หรือ 09.00 น. พระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาถึง และเมื่อทุกอย่างพร้อม

- เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- มัคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาเบญจศีล พระสงฆ์ให้ศีล

- มัคนายกนำอาราธนาธรรม, พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

- พระสงฆ์สวดถวายพรพระ

- มัคนายกกล่าวคำขมาเครื่องไทยธรรม(สุมาครัวตาน) เวนทาน (กล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรม) เจ้าภาพประเคนเครื่องไทยธรรม

- มอบทุนสาธารณประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ถ้ามี)

- พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ

- มัคนายกให้พรนำกราบพระ เป็นเสร็จพิธี


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานศพ - เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อมีคนเสียชีวิต - ขั้นตอนเมื่อมีคนเสียชีวิต

การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมประจำคืน - ขั้นตอนการสวดพระอภิธรรม

การทอดผ้าบังสุกุล - ขั้นตอนงานฌาปนกิจ


ปรึกษาและขอคำแนะนำในการจัดงานศพได้ฟรี ที่ 06-4289-6394 หรือ line id: @funeralservice




สนับสนุน โดย สบู่สมุนไพร ตราโสฬส


ของชำร่วยงานศพ

 • ของชำร่วยที่สะท้อนคุณค่าทางจิตใจ ของเจ้าภาพ

 • สร้างความทรงจำ และมอบประสบการณ์แห่งบุญ ร่วมกับผู้ร่วมงาน 

 • ของชำร่วยงานศพที่ช่วยอุทิศบุญ ให้แก่ผู้ล่วงลับ


ดู 37,555 ครั้ง