ค้นหา

การเขียนประวัติ คำไว้อาลัย กำหนดการงานสวดพระอภิธรรม และขั้นตอนงานฌาปนกิจ

อัปเดตเมื่อ พ.ค. 18

โดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ก่อนอื่นเลยทางฟิวเนอรัล แพลน ขอร่วมแสดงความเสียใจ หากท่านกำลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี


ถาม: จำเป็นต้องเขียนประวัติผู้วายชนม์ คำไว้อาลัย เพื่อไว้กล่าวในพิธีฌาปนกิจหรือไม่

ตอบ: ไม่ได้มีข้อบังคับ จะไม่มีก็ได้ เช่น หากจัดงานเล็กๆ มีแต่ญาติพี่น้องและเจ้าภาพต้องการความเรียบง่าย หากไม่ประสงค์จะมีการอ่านประวัติ จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้


แต่ส่วนมากแล้วในการจัดงานศพมักจะเชิญแขก - ผู้ร่วมงานจากแวดวงสังคมต่างๆ ดังนั้นตามธรรมเนียมปฎิบัติจึงมีการอ่านประวัติผู้วายชนม์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล


ถาม: การเขียนประวัติผู้วายชนม์ และคำไว้อาลัย เพื่อกล่าวในพิธีฌาปนกิจ มีคุณค่าอย่างไร

ตอบ: การเขียนประวัติ และคำไว้อาลัย มีไว้เพื่อแสดงความรัก ความอาลัย รวมถึงแสดงความเคารพ และเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ ให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงคุณความดี ที่ผู้วายชนม์ได้กระทำไว้เมื่อยังมีชีวิต ผู้ฟังจะได้ระลึกถึงคุณความดี และนำไปเป็นแบบอย่าง และได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต


ถาม: ใครควรจะเป็นคนอ่านประวัติผู้วายชนม์ ในช่วงพิธีฌาปนกิจ

ตอบ: พิจารณาให้คนใกล้ชิดที่สุดในครอบครัวเป็นผู้อ่าน หากกังวลว่าจะเกิดความรู้สึกเศร้าโศกขณะอ่าน และไม่สามารถอ่านจนจบก็ควรมอบหมายให้ญาติเป็นผู้อ่านประวัติแทน แต่หากไม่มีใครที่สามารถอ่านได้ ก็สามารถมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้อ่านประวัติผู้วายชนม์แทนได้เช่นกัน


ตัวอย่าง การเขียนประวัติ และคำไว้อาลัย


เรียน (ชื่อ/ตำแหน่ง .....................................) ประธานพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)..............................

ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย กระผม (นาย, นาง, นางสาว,ยศ)

.................... มีความเกี่ยวข้องเป็น........ กับผู้วายชนม์.ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อได้ทราบโดยสังเขป ดังนี้

การเขียนประวัติ และคำไว้อาลัย - ประวัติครอบครัว

(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................เป็นบุตรของ.............................................

และนาง........................................เกิดเมื่อวันที่...................เดือน...........................พ.ศ. ............ บ้านเลขที่.................ตำบล...........................อำเภอ...........................จังหวัด..............................

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม............................คน ได้แก่....................


(นาย, นาง, ยศ)..............................................ได้สมรสกับ....................................................

(ซึ่งเป็นบุตร, บุตรี) ของ..................................................................มีบุตร..................คน คือ

.........................................

การเขียนประวัติ และคำไว้อาลัย - ประวัติการทำงาน

(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)..................................สำเร็จการศึกษาระดับ......................จาก......................................... โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในตำแหน่ง................... ที่............................................. และก่อนเสียชีวิต ได้ดำรงตำแหน่งสุดท้าย ........................... ที่...........................เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี)......................................


ตามประวัติการปฏิบัติงาน (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................................เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงยิ่ง มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในความรับผิดชอบ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์


ในด้านศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา อยู่เนืองนิตย์


ในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวอย่างดียิ่ง เป็นคู่ชีวิตที่ดีของ (สามี, ภรรยา) ให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลา ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นครอบครัว ที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีอัธยาศัยร่าเริง สนุกสนาน และมองโลกในแง่ดี

การเขียนประวัติ และคำไว้อาลัย - สาเหตุการเสียชีวิต

(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)..............................ได้ล้มป่วยลงด้วยโรค......................................

และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล..........................................และถึงแก่กรรมด้วย