top of page
ค้นหา

ตัวอย่างจดหมาย ขอพระราชทานเพลิงศพ ข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

อัปเดตเมื่อ 4 ก.พ. 2564ขั้นตอนการขอพระราชทาน


๑. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เจ้าภาพหรือทายาท จะต้องจัดดอกไม้กระทง ๑ กระทง ธูปไม้ระกำ ๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม

มีพานรองพร้อม ไปกราบถวายบังคมทูลลา โดยติดต่อที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง(โทร. ๐-๒๒๒๑-๐๘๔๓ ๐-๒๒๒-๒๗๓๕) พร้อมทั้งนำใบมรณบัตร และหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ(พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ชุด)

ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการจัดเตรียมเครื่องเกียรติยศประกอบศพได้ถูกต้อง

ส่วนพระสงฆ์สมณศักดิ์ ไม่ต้องมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นหน้าที่ของกรมศาสนาแจ้งการมรณภาพ และขอพระราชทานตัวอย่างหนังสือกราบบังคมทูลลา

 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ..............


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม


ดอกไม้ธูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้า...............(ชื่อผู้ถึงแก่กรรม)...................................

เครื่องราชอิสริยาภรณ์........................................................อายุ...................ปี ข้าราชการ ................

ชั้น....................................................สังกัด..................................................

ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา(ถึงแก่กรรม,ถึงแก่อนิจกรรม,ถึงแก่อสัญกรรม)

ด้วยโรค.........................................................ที่.................................อำเภอ......................................

จังหวัด...........................................เมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ........................

เวลา............................น.


ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
หมายเหตุ หนังสือกราบบังคมทูลลานี้ ไม่ต้องลงนามท้ายหนังสือ๒. การขอพระราชทานเพลิงศพ

๒.๑ การขอพระราชทานเพลิงศพ

เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพ จะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม เพื่อให้เจ้าสังกัดทำเรื่องเสนอเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ

ก. ชื่อ ตำแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม

ข. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด

ค. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อะไรบ้าง

ง. มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง

จ. ประกอบการฌาปนกิจศพที่วัดไหน จังหวัดไหน วันเวลาใด


กรณีเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เจ้าภาพหรือทายาททำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด(คณะ/สถาบัน/ศูนย์/สำนัก/วิทยาลัย/กอง) และให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย พร้อมหนังสือเสนอเลขาธิการพระราชวัง(จัดพิมพ์และแนบพร้อมหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย / ฉบับจริง ๑ สำเนา ๒ ชุด)


การขอพระราชทานเพลิงศพ:ตัวอย่างหนังสือจากหน่วยงาน

 

คณะ.......................................

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ศธ ๐๕๑๗.0000/

วันที่……………………….

เรื่อง…ขอพระราชทานเพลิงศพ.


เรียน อธิการบดี


ด้วย.....................................................................(ระบุ ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์)) ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง..........................................................คณะ............................................... . ได้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ...............................................ณ .............................เมื่อวันที่.....................................

เจ้าภาพมีความประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่................................เวลา......................น. ณ เมรุวัด.................................อำเภอ.................................จังหวัด...................................ซึ่งคณะ/สถาบันพิจารณาเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว/ .....................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลิงหลวง และเป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ สมควรขอพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลสืบไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง(ลงนาม)

(...........................................)

คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบันการขอพระราชทานเพลิงศพ:ตัวอย่างหนังสือเสนอสำนักพระราชวัง

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

ที่ ศธ ๐๕๑๗/

วันที่....................................

เรื่อง ขอพระราชทานเพลิงศพ


เรียน เลขาธิการพระราชวัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาใบมรณบัตร จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ถึงแก่กรรม) จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรข้าราชการ(ผู้ถึงแก่กรรม) จำนวน ๑ ฉบับ


ด้วย............................................................(ระบุชั้น เครื่องราชฯ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง.......................................ระดับ.................คณะ/สถาบัน...........................

ได้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ...............................................ที่..................................เมื่อวันที่......................

และทางเจ้าภาพมีความประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูล ในวัน...........ที่..............เดือน...........................พ.ศ.........................เวลา...................น. ณ เมรุวัด.......................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................

มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้วเห็นว่า.........................................................เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริตและประกอบคุณงามความดีเสมอมา และอุทิศตนให้แก่วิชาชีพอย่างเต็มที่ สมควรขอพระราชทานเพลิงศพ.......................................................เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลสืบไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือกองบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๑๑ , ๐-๒๓๕๔-๐๙๙๙

โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๐๐๙๒.๒ การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าภาพหรือทายาท ผู้ประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ต้องทำหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง โดยระบุ

ก. ชื่อ-สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม

ข. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด

ค. ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

ง. ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะประกอบการฌาปนกิจศพ


กรณีผู้ถึงแก่กรรม เป็นบิดาหรือมารดา ของข้าราชการ(ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๗ หรือ ข้อ ๘ ) สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เจ้าภาพหรือทายาททำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด(คณะ/สถาบัน/ศูนย์/สำนัก /วิทยาลัย/กอง) และให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย พร้อมหนังสือเสนอเลขาธิการพระราชวัง(จัดพิมพ์และแนบพร้อมหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย / ฉบับจริง ๑ สำเนา ๒ ชุด)

หรือ ทำหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังโดยตรง ก็ได้


การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ:ตัวอย่างหนังสือจากหน่วยงาน

 

คณะ.......................................

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ศธ ๐๕๑๗/

วันที่................................................

เรื่อง ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ


เรียน อธิการบดี


ด้วย....................................................................(ระบุ ชั้นเครื่องราชฯ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา ตำแหน่ง............................................ระดับ...................คณะ............................................... ............. แจ้งว่า นาย/นาง...............................................................ผู้เป็น บิดา/มารดา ได้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ...................................... ที่................................................เมื่อวันที่.....................................

เจ้าภาพมีความประสงค์จะขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่..........................................เวลา......................น. ณ เมรุวัด.................................อำเภอ.................................จังหวัด...................................ซึ่งคณะ/สถาบัน พิจารณาเห็นว่า บิดา/มารดา ของ นาย/นาง/นางสาว/ ...........................................................เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาในการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง(ลงนาม)

(...........................................)

คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน


การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ:ตัวอย่างหนังสือเสนอสำนักพระราชวัง

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๑๐

โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๐๐๙


ที่ ศธ ๐๕๑๗/

วันที่..................................................

รื่อง ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

เรียน เลขาธิการพระราชวัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาใบมรณบัตร จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ถึงแก่กรรม/ทายาท) จำนวน ๒ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัว(ผู้ถึงแก่กรรม) จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาบัตรข้าราชการ(ทายาท) จำนวน ๑ ฉบับ


ด้วย............................................................(ระบุ ชั้นเครื่องราชฯ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง.......................................ระดับ.................คณะ/สถาบัน...........................

แจ้งว่า นาย/นาง....................................................ผู้เป็นบิดา/มารดา ได้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ.............

ที่..................................เมื่อวันที่............................................เจ้าภาพซึ่งเป็นบุตร/บุตรี มีความประสงค์

จะขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติ แก่นาย/นาง................................................ ผู้เป็นบิดา/มารดา และวงศ์ตระกูล ในวัน...........ที่..............เดือน.................................พ.ศ...................เวลา.............น. ณ เมรุวัด.......................................อำเภอ/เขต......................จังหวัด.......................

มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้วเห็นว่า..........................................................เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริตและประกอบคุณงามความดีเสมอมา ตลอดจนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา สมควรขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นาย/นาง .............................................. เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลสืบไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ: (กรณีทายาทเสนอเองโดยตรง)


ที่อยู่...................................................

...................................................


วันที่..................................................