top of page
ค้นหา

Privacy Policy / Privacy Notice

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฟิวเนอรัล แพลน และหรือ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) อย่างจริงจัง

ดังนั้น เราจึงได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมี และวิธีในการติดต่อเราในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุด้านล่าง

เมื่อกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือที่ระบุไว้ด้านล่าง เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเท่าที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเรา ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการดังกล่าวให้แก่ท่านได้

เราอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านหมั่นติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์ถือว่ามีผลใช้บังคับแทนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้ทั้งหมด เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยและเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจของเราหรือที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ

การให้บริการของเรา บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต หรือ ลูกค้าปัจจุบัน)

(2) ในกรณีที่เราได้มีการติดต่อกับลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ให้หมายถึง บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล”) ของลูกค้านิติบุคคลหรือพันธมิตรทางธุรกิจตามที่ได้ให้นิยามไว้ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ส่วน ก – ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน บุคคลที่ท่านได้แนะนำให้แก่เรา และบุคคลอื่นใดในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเรา

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย

(i) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

(ii) ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้

(iii) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

หากท่านมีความกังวลในการให้ข้อมูลของบุคคลอื่น กรุณาติดต่อเราทางอีเมลด้านล่างก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา

ส่วน ข – นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแยกแยะท่านจากผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ท่าน และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หากข้อมูลจากคุกกี้สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในกรณีที่เป็นข้อมูลเดี่ยวหรือไปรวมกับข้อมูลอื่นใดก็ตาม เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทำสิ่งนี้โปรดดูเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

หากท่านเลือกที่จะไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แสดงโฆษณาให้แก่ท่าน แต่จะหมายความว่าโฆษณาเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับท่านโดยเฉพาะผ่านการใช้คุกกี้หรือคุกกี้ของบุคคลภายนอก เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด นี่คือคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ที่ปลอดภัยของเรา

คุกกี้เพื่อทำการวิเคราะห์ / ปรับปรุงประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราสามารถรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนที่ไปรอบๆ เว็บไซต์ของเราอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และ

ฟังก์ชันคุกกี้ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะกับท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อของท่าน และจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ตัวเลือกภาษา หรือภูมิภาคของท่าน)

การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าท่านให้การยอมรับนโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ส่วน ค – เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยเราจะชั่งน้ำหนักประโยชน์ดังกล่าวกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ/หรือ (6) ฐานความยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การพิสูจน์ตัวตน: เพื่อการพิสูจน์ตัวตนในการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และรับการบริการ หรือเมื่อเข้าทำสัญญาและธุรกรรมต่างๆ กับท่าน เพื่อการพิสูจน์ข้อมูลของท่านที่ใช้ในการล็อกอิน เพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนของท่านเมื่อท่านติดต่อเราเพื่อขอรับการบริการผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น สำนักงานของเรา ศูนย์รับบริการลูกค้า อีเมล เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ)

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ: เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการตามที่ได้ตกลงไว้กับท่านก่อนหน้าที่ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการบริหาร เก็บรักษา จัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อออกใบเรียกเก็บเงิน เพื่อเรียกเก็บและดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เพื่อออกหนังสือรับรองหรือเอกสารด้านภาษี เพื่อดำเนินการเกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

การให้บริการลูกค้า: เพื่อตอบข้อซักถามตามที่ท่านร้องขอหรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อปรับปรุงข้อมูล/โปรไฟล์ของท่านให้เป็น เพื่อจัดการข้อสงสัยหรือปฏิบัติตามข้อร้องเรียนจากท่าน เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดการปัญหาทางเทคนิค และเพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ แก่ท่าน

การดำเนินการบริหารธุรกิจภายในอื่นๆ: เพื่อทำบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ จัดเก็บเอกสารและแฟ้มข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การเรียกเก็บเงิน ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการรายงานต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลภายนอก