top of page
ค้นหา

บทพูดพิธีกรงาน ขาว ดำ, สคริปต์พิธีกรในขั้นตอนการสวดพระอภิธรรม

อัปเดตเมื่อ 16 ส.ค. 2565

ทางฟิวเนอรัลแพลน ขอนำตัวอย่าง สคริปต์พิธีกรในพิธีสวดพระอภิธรรม และคำอารธนาสวดพระอภิธรรม มาแบ่งปันกัน เพื่อเจ้าภาพ หรือ ผู้ดำเนินพิธีการจะได้สามารถดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย ขอนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพ เรียนท่านประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน บัดนี้ถึงกำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณ.................. สำหรับในคืนนี้เป็นคืนที่ ... ของการสวดพระอภิธรรม และลำดับถัดไปขออนุญาติเรียนเชิญคุณ ........................... ประธานในพิธี ได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร จุดธูปบูชาธรรม ที่ตู้พระธรรม และจุดธูปที่เครื่องทองน้อย ขออนุญาติเรียนเชิญครับ ขอเชิญอาราธนาศีล และรับศีลพร้อมกันนะครับ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ พระสงฆ์ นำกล่าวและกล่าวตาม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อิมานิ ปัญจะ สิกขาปทานิ สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสสมา สีลัง วิโสธะเย (จากนั้นพระสงฆ์จะเริ่มสวดพระอธิธรรม จนครบ 4 จบ) การสวดพระอภิธรรมได้จบลงแล้วนะครับ ลำดับต่อไปเป็นการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล ขออนุญาติเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ 4 ท่าน ตามลำดับต่อไปนี้ครับ ลำดับที่ 1 ................................... ลำดับที่ 2 ................................... ลำดับที่ 3 ................................... ลำดับที่ 4 ................................... ขออนุญาติเรียนเชิญทั้ง 4 ท่านครับ หลังจากทอดผ้าบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์จะทำการสวดบังสุกุล และทำการกรวดน้ำ และให้พร ในการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ คุณ.................. คืนนี้เป็นคืนที่ ... ของการสวดพระอภิธรรม ได้เสร็จสิ้นพิธีการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในนามของครอบครัว......อันประกอบด้วย .......... ขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในวันนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขาดตกบกพร่อง ทางเจ้าภาพขอกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอกราบขอบพระคุณครับ


ดู 69,187 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page