ค้นหา

คนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ ต้องทำ อย่างไร

การเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิเข้ามาในประเทศ/ออกนอกประเทศ โดย กรมศุลกากร

การเคลื่อนย้ายศพเข้ามาภายในประเทศ

สำหรับศพหรืออัฐของผู้ถึงแก่กรรมในต่างประเทศ ที่นำเข้ามาทางอากาศยานนั้น ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาเข้าหรือใบขนสินค้าขาเข้าหรือใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษฯ มีขั้นตอน


1. ผู้นำเข้ายื่นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เสียชีวิต

 • ต้นฉบับหรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill)

 • ใบมรณะบัตรไทยซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต

 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการเสียชีวิต ระบุเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งออกโดยแพทย์หรือโรงพยาบาล ใบมรณะบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่นของประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต

2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการศุลกากร จะตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อยไปได้ โดยให้ผู้นำเข้าลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการรับสินค้า และต้องจัดให้มีสมุดบัญชี ลงทะเบียนควบคุม

การเคลื่อนย้าย/นำศพหรืออัฐิส่งออกนอกประเทศไทย

ญาติ/ผู้ส่งออก ต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินพิธีการทางศุลกากรขาออก เพื่อแสดงต่อพนักงานศุลกากร โดย ไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาออก

1. ผู้ส่งออก ต้องนำต้นฉบับและสำเนาอย่างละ 2 ชุด มาแสดง ดังนี้

 • ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลแห่งที่รักษาพยาบาลผู้เสียชีวิตนั้น (ในกรณีเสียชีวิตที่อื่น ต้องทำการแจ้งเรื่องแก่ตำรวจแห่งท้องที่ที่เสียชีวิต เพื่อทำการตรวจสอบการเสียชีวิตก่อนออกหนังสือรับรองการตาย และใบมรณบัตร)

 • ต้นฉบับและสำเนาใบมรณบัตร ซึ่งออกโดยสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่เสียชีวิต หรือใบมรณบัตรที่ได้รับรองนิติกรณ์จากทางการไทย (ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ/เขต แห่งท้องที่ที่เสียชีวิต)

 • ต้นฉบับและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

 • ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองนำอัฐิ/ศพ กลับประเทศจากสถานทูตปลายทาง

 • ต้นฉบับและสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Way Bill)

 • ใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานผู้ส่งออก

2. ต้องนำเอกสารตามข้อ 1 ไปยื่นต่อพนักงานศุลกากร ณ หน่วยบริการศุลกากรที่จุดตรวจปล่อย (Release Port) เพื่อทำการตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยานในใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อยต่อไป


3. ผู้ส่งออกต้องลงรายการศพ/อัฐิ พร้อมรายละเอียด ในสมุดบัญชีลงทะเบียนควบคุมของศุลกากร

ดู 6 ครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

Funeral Plans

ร่วมวางแผน และรับจัดงานศพอย่างมืออาชีพ

line : @funeralservice | โทร 06-4289-6394

ผู้ให้บริการ

ประกันชีวิต

สำนักกฎหมาย

ชุดสังฆทาน เครื่องไทยธรรม ไตรจีวร

 • Facebook
 • YouTube
 • Pinterest

© 2019 by Funeral Plans